Informace o Veeo.cz

Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně jinými zákony, v platném znění. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Provozovatel se zavazuje chránit před nepovoleným přístupem k osobním údajům a zabezpečit data všemi možnými prostředky. I přes tuto snahu nelze 100% vyloučit takový neautorizovaný přístup. V takovém případě Provozovatel nezodpovídá za zneužití údajů.

Provozovatel si vyhrazuje právo předat jakýkoliv údaj potřebný zejména:

  • pokud tak vyžaduje zákon
  • pokud je údaj požadavkem soudního vyšetřování, či veřejného zájmu
  • k ochraně integrity sítě

Stránka může spolupracovat se službami třetích stran nebo na ně odkazovat. Za nakládání a zabezpečení s osobními údaji na jejich stránkách a aplikacích nesou odpovědnost tyto třetí strany, informujte se na jejich stránkách. Provozovatel zároveň spolupracuje se subjekty, které mu poskytují služby. Tyto subjekty mohou nakládat s osobními údaji, pouze a výhradně však pro splnění svých povinností.